Ordliste

Denne ordlisten forklarer de viktigste termene relatert til ulike typer lån. Vi håper du finner en forklaring på ordene du lurer på. Dersom du ikke finner ordet du leter etter, gi oss gjerne beskjed.

Administrasjonsgebyr

Gebyrer som påløper i forbindelse med administrasjon av lånet, herunder etableringsgebyr og termingebyr. Administrasjonsgebyrer inngår i effektiv rente.

Annuitetslån

Et lån hvor du betaler samme sum inn til banken hver måned. Det betyr at en stor andel av det du betaler inn er renter tidlig i nedbetalingsforløpet, mens du gradvis betaler større og større avdrag ettersom tiden går.

De samlede renteutgiftene over en gitt periode på et annuitetslån er høyere enn på et serielån, men du kan betale inn samme sum hver måned over hele låneperioden og dermed slippe de høye innbetalingene i starten av låneperioden slik du må med et serielån. Alle forbrukslån og kredittkortlån nedbetales som annuitetslån.

Ansvarlig lånekapital

En slags mellomting mellom lån og egenkapital som forrentes og kan kreves tilbake på samme måte som lån, men har prioriteres mellom andre lån og egenkapital i tilfeller der det er flere kreditorer og aksjonærer.

Avdrag

Den summen du betaler ned på lånet. Betaler du 5000 til banken hver måned og 2000 av disse er renteutgifter, vil avdraget være på 3000 kr. Avdraget er med andre ord summen lånet ditt minker med etter hver betaling.

Avdragsfrihet

Avdragsfrihet betyr at du kun betaler renten og ikke avdrag på lånet. Lånet vil forbli det samme når du kun betaler rentene.

Bank

Foretak som har til hovedoppgave å motta og yte kreditt, gjennom innlån og utlån. Banker har andre rettigheter og plikter enn finansieringsselskap og omfattes av egne reguleringer.

Bankens gjennomsnittlige utlånsrente

Bankene skal oppgi hva som er deres gjennomsnittlige utlånsrente. Dette er den gjennomsnittlige renten bankens nåværende kunder har, og kan gi et bedre inntrykk av hvilken rente du kan vente deg i forhold til det banken oppgir som sin laveste rente.

Betalingsanmerkning

Anmerkning i kredittregistre som opprettes hvis du har en pågående inkassosak mot deg hvor du ikke har gjort opp for deg innen inkassokravets forfallsdato.

En betalingsanmerkning vil gjøre det vanskelig for deg å få nye lån. Betalingsanmerkningen skal slettes omgående når du har betalt det du skylder, og den kan ikke heftes ved deg lengre enn fire år uavhengig om du har betalt det du skylder eller ikke.

Betalingsfri

Noen kredittbanker tillater at du kan få betalingsfri f.eks. 1–2 måneder i året. Vær klar over at renter ogtermingebyrer som skulle vært betalt den betalingsfrie måneden legges til lånesummen slik at nedbetalingstiden øker. Månedssummen blir den samme hver måned, men nedbetalingssummen øker altså.

Billån

Lån som gis til kjøp av bil. Kan gis med sikkerhet i bilen, eller kaskofritt.

BLU

Forkortelse for Boliglån for Unge.

Boliglån

Et lån til innkjøp av fast eiendom, gjerne et hus eller en leilighet, der banken får sikkerhet i eiendommen som kjøpes.

Boliglån for Unge

Et boliglån med spesielt gunstig lånerente som kun gis til personer under en hvis alder, vanligvis 34 år, men i noen tilfeller avgrenset oppover til 40 år.

Bruttoinntekt

Inntekt før skatt er trukket fra.

Debitor

En skyldner som er forpliktet av et krav. En låntaker er en debitor.

Effektiv rente

Den renten du faktisk betaler pr. år. Effektiv rente skiller seg fra nominell rente ved at betalingsgebyrer, etableringsgebyr og renters rente er regnet inn.

Egenkapital

Kapitalen som en person eller bedrift selv eier. Ofte vil en prosentandel av et lånefinansiert kjøp med pant i tingen som kjøpes måtte betales med egenkapital. Dermed reduseres risikoen til långiver, siden panteretten har prioritet foran låntakers egenkapital.

Etableringsgebyr

Etableringsgebyret er et engangsgebyr som i de fleste tilfeller legges til lånebeløpet. Dette gebyret varierer fra bank til bank, og kan enten bestå av en bestemt sum uansett hvor mye du låner, eller en prosentandel av lånesummen. Obs! Etableringsgebyret skal være inkludert i den effektive renten som oppgis fra banken.

Etterskuddsrente

Rente betalt på etterskudd av terminen. Innebærer at første rentebetaling skjer etter første termin og at hele lånesummen (ekskludert etableringsgebyr) utbetales til låntaker på datoen lånet tas opp.

Fakturagebyr

Gebyr for å motta faktura per post.

Fast rente

Renten er bundet over en avgrenset tidsperiode, som oftest på 3, 5 eller 10 år. Norges banks styringsrente og rentenivået for øvrig vil ikke påvirke den faste renten i den tidsavgrensede perioden.

Finansieringsbevis

Bevis på at man har finansieringen klar i forbindelse av et kjøp. Trengs for eksempel ved kjøp av eiendom der deler av kjøpssummen må finansieres med lån.

Finansieringsforetak

Samlebetegnelse for finansieringsselskaper og kredittforetak.

Finansieringsselskap

Selskap som har konsesjon til å formidle kreditt til personer og/eller bedrifter, men som ikke er en bank, forsikringsselskap, eller låneformidlingsforetak. Kan for eksempel drive innen leasing, factoring, eller kredittkortutlån. Utsteder ikke obligasjoner, i motsetning til kredittforetak.

Finansinstitusjon

Samlebetegnelse på banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper.

Flytende rente

Renten svinger i takt med rentenivået satt av Norges bank og bankenes innlånsrenter. Vær oppmerksom på at renten på forbrukslån svinger mindre enn renten på f.eks. boliglån. Flytende rente er den mest vanlige renteformen i Norge, mens i andre land er fastrente det mest vanlige.

Forbrukslån

Synonym for Lån uten sikkerhet.

Forfall

Angir når du må betale regninger fra banken (f.eks. kredittkortregninger). Er forfallsdatoen 15. hver måned vil du som regel motta regningen den 1. hver måned, med betalingsfrist senest den 15. samme måned.

Forfallsdato

Synonym for Forfall.

Forsinkelsesrente

Strafferente som en debitor må betale en kreditor på bakgrunn av å ikke ha oppfylt sine forpliktelser i tide.

Forskuddsrente

Rente som må betales på forskudd av hver termin. Innebærer at lånebeløpet utbetales ex. etableringsgebyr og første termins rente ved datoen for opptaket av lånet. Er ikke lenger en vanlig praksis i Norge.

Førstehjemslån

En form for boliglån som kun gis til låntakers aller første boligkjøp, vanligvis avgrenset til låntakere mellom 18 og 33 år. Har gjerne gunstige lånevilkår, men høyere krav til sikkerhet.

Gjeldsbrev

Et dokument som angir skyldnerens betalingsforpliktelse overfor kreditor.

Gjeldsbrevlån

Et lån som gis i bytte mot at det utstedes et gjeldsbrev.

Gjeldsforsikring

Gjør at lånet vil bli betjent som normalt uten at du må betale noe hvis du blir sykemeldt, arbeidsledig, permittert eller utsatt for en ulykke. Ved dødsfall innfris hele lånet ditt hvis du har tegnet gjeldsforsikring.

Gjeldsordning

Synonym for Gjeldssanering.

Gjeldssanering

Du må leve på en minimumsinntekt i fem år, mens resten av din lønn går med til å betale lånet ditt. Må søkes på via namsfogden i din kommune. Etter disse fem årene er du gjeldfri.

Grunnbeløp

Grunnbeløpet, forkortet som G, er et beløp som regulerer trygdeutbetalinger og brukes ofte i sammenheng med reiseforsikringer. Du finner alle grunnbeløp fra 1967 til i dag hos NAV.

Hovedlåntaker

Personen som tar opp lånet, og som står som hovedlåntaker i lånepapirene.

Husbanklån

Gunstig lån som gis fra Husbanken. Fordrer at låntaker er økonomisk vanskeligstilte, skal bygge ny bolig/utbedre eksisterende på en måte som ivaretar energieffektivitet, miljøvennlighet og tilgjengelighet/fremkommelighet for eldre og uføre.

Inkasso

Det opprettes inkassosak mot deg hvis du ikke betaler regningen til forfall og heller ikke betaler inkassovarselet som sendes ut 14 dager etter forfallsdato.

Inkassokrav

Synonym for Inkasso.

Inneståelseserklæring

Erklæring gitt av eiendomsmegler eller advokat i forbindelse med tinglysning av pantedokument for boliglån, som bekrefter at dette får riktig prioritet som sikkerhet for lånet.

Innfri lån

Å innfri et lån betyr å nedbetale hele lånet.

Kapitaldekning

Beskriver soliditeten til en finansinstitusjon, gjennom et forholdstall mellom totale utlån og innskutt kapital.

Kasko

Skadeforsikring av kjøretøy. Kreves for å kunne stille kjøretøyet som sikkerhet i forbindelse med et lån. Ellers må man ta opp et kaskofritt lån.

Kaskofritt billån

Billån som gis uten sikkerhet i bilen. Har gjerne høyere rente enn andre billån, men ikke krav om kaskoforsikring.

Kausjon

Betyr at en annen person står som medansvarlig for din gjeld. Det er du som låntaker som er hovedansvarlig for at din gjeld blir betalt, men hvis du ikke klarer å betale vil kreditor kunne kreve inn alt eller deler av det du skylder fra kausjonisten. Kausjonen består som regel i fast eiendom.

Kausjonist

Ansvarlig for hele eller deler av gjelden til hovedlåntaker hvis hovedlåntaker ikke klarer å betale.

Kreditor

En som har krav på en ytelse. En långiver er en kreditor.

Kreditt

En gjensidig forpliktende kontrakt der en av partene (debitor) får utsatt plikten til å gi den andre (kreditor) en ytelse, vanligvis penger. Fra latin: Credere = å tro. Baserer seg på kreditors tillit til at debitor gjør god sin forpliktelse i fremtiden.

Kredittforening

Forening av låntakere som har som formål å fremme medlemmenes interesse mot finansinstitusjoner og myndigheter.

Kredittforetak

Selskap som yter mellomlange og langsiktige lån med konsesjon, men ikke er bank eller forsikringsselskap. Henter midler gjennom utstedelse av obligasjoner.

Kredittrisiko

Risikoen for at en låntaker ikke oppfyller sine forpliktelser. Vurderes av finansinstitusjon gjennom en kredittsjekk før utstedelse av lån.

Kredittsjekk

Synonym for Kredittvurdering.

Kredittvurdering

Kredittopplysningsselskaper vil kredittvurdere deg på oppdrag fra banken du søker lån hos. Du vil få en score fra denne kredittvurderingen som indikerer om banken tar høy, middels eller lav risiko ved å låne ut penger til deg. Jo lavere risiko på kredittvurderingen, jo bedre rente kan du oppnå hos en kredittbank. For andre typer lån vil ofte renten være fastsatt på forhånd, og kredittsjekken vil avgjøre om banken ønsker å tilby deg lån eller ikke.

Likviditetslån

Lån gitt for å styrke likviditeten til låntaker. Brukes vanligvis om lån gitt fra sentralbanken til andre banker.

Lån

Penger eller gjenstander som låntaker gis midlertidig råderett over fra långiver, mot at disse senere returneres til långiver, vanligvis med renter.

Lånebevis

Annet navn på finansieringsbevis.

Låneforsikring

Synonym for Gjeldsforsikring.

Låneramme

Den maksimale totale summen banken er villig til å låne deg ved et rammelån.

Lånetakst

Takst på en eiendom som en bank baserer seg på når den skal vurdere hvor mye den kan gi i boliglån til en potensiell kjøper. Ligger gjerne 10-20% lavere enn verditakst, for å ta høyde for negativ prisutvikling.

Lånetilsagn

Et løfte om å få lån en gang i fremtiden. Kan konkretiseres i et finansieringsbevis.

Lånetermin

Den perioden låntaker betaler renter og avdrag for. Avhengig av låneavtalen kan det være månedsvise, kvartalsvise, eller halvårlige terminer.

Långiver

Personen eller enheten som gir et lån til en låntaker. Se også Debitor.

Låntaker

Personen eller enheten som mottar et lån. Se også kreditor.

Lån uten sikkerhet

Et lån uten medlåntaker/kausjonist eller sikkerhet i eiendom/eiendeler. Dette betyr større risiko for banken og dermed høyere rente enn lån med krav til sikkerhet.

Løpetid

Løpetiden til et lån er tiden det vil ta å nedbetale lånet. Oppgis vanligvis i år for større lån, mens mindre lån og kreditter kan ha den oppgitt i måneder.

Medlåntaker

Står sammen med hovedlåntaker ansvarlig for å betjene lånet, men er ikke ansvarlig for hele gjelden.

Morarente

Gammelt navn på forsinkelsesrente. Fra latin: Mora = forsinkelse.

Nedbetalingstid

Samme som løpetid.

Nettoinntekt

Inntekt etter at skatt er trukket fra.

Nominell rente

Rente hvor ekstrakostnader som gebyrer og renters rente ikke er regnet med. Denne er lavere enn effektiv rente, og er egentlig kun en teoretisk størrelse siden det er effektiv rente du faktisk betaler.

Obligasjon

En standardisert form for gjeldsbrev som vanligvis kan videreselges til andre.

Obligasjonslån

Et lån som tas opp gjennom utstedelse av obligasjoner.

Pant

En formuesgjenstand, for eksempel en bolig, bil, eller pengebeløp som stilles som sikkerhet for et lån.

Panterett

En eksklusiv rett til å søke dekning for et pengekrav i ett eller flere bestemte formuesgjenstander (pantet). Se for øvrig pant.

Poliselån

Et lån i et forsikringsselskap mot pant i låntakers egen livspolise.

Rammelån

Du innvilges en låneramme som du selv kan låne hvilke beløp du vil innenfor. Hvis du f.eks. har en låneramme på 2 000 000 kr, kan du låne inntil 2 000 000 kr når som helst uten å måtte gå veien via ny lånesøknad. På denne måten er du din "egen bank" innenfor den summen banken er villig til å låne deg totalt.

Realkausjonist

Stiller med garanti i fast eiendom, og er ansvarlig for deler av eller hele gjelden dersom låntaker ikke kan betale.

Realrente

Nominell rente korrigert for inflasjon/deflasjon.

Refinansiering

Å refinansiere betyr å ta opp et nytt lån for å betale ned gammel gjeld. Målet med refinansieringen er å betale mindre i renter enn du gjør i dag.

Rente

Kostnaden ved å leie kapital (ta opp et lån), ev. inntekten ved å leie ut (gjennom bankinnskudd o.l.). Det skilles mellom nominell og effektiv rente.

Rentefradrag

Skattefradrag for betalte gjeldsrenter som føres på selvangivelsen. Du får fradrag tilsvarende kapitalskatten.

Rentemargin

Forskjellen mellom en finansinstitusjons utlåns- og innlånsrente.

Representativ rente

Bankene er pålagt av finanstilsynet å oppgi en representativ rente for et standardisert lånebeløp. Totalsummen skal også oppgis. For forbrukslån er den representative renten er kun et estimat, men kan gi en indikasjon på hvilken effektiv rente du blir tilbudt fra banken.

Serielån

Et lån hvor du betaler et fast avdrag hver måned i hele betalingsperioden. I motsetning til et annuitetslån hvor avdraget er lite når renteutgiftene er høye, vil et serielån gi deg større utgifter i starten av låneperioden, for så å bli mindre og mindre ettersom renteandelen synker. Dine månedlige innbetalinger til banken er altså høyest til å begynne med, for så å bli mindre og mindre helt til lånet er nedbetalt. De samlede renteutgiftene over en gitt periode er mindre med et serielån enn et annuitetslån, men du må altså tåle høyere innbetalinger i starten av låneperioden.

Sikkerhet

Panterett og/eller kausjon som sikrer långiver i tilfelle låntaker ikke betaler tilbake lånet i henhold til avtalen.

Skattefradrag

Du kan trekke fra 27 % av den årlige utgiften du har til effektiv rente på skatten hvis du har et forbrukslån. Dette gjelder alle former for lån.

Startlån

En type boliglån gitt fra kommunen til personer som har problemer med å etablere seg i boligmarkedet.

Terminbeløp

Totalbeløpet som må betales på et lån for en gitt termin. Inkluderer renter, avdrag og gebyrer.

Termingebyr

For hver månedlige betaling må du i de fleste banker betale et termingebyr. Dette gebyret varierer, men ligger som oftest på 30–100 kr. Termingebyret er inkludert i bankens effektiv rente.

Utbetalingsfullmakt

Hvis du søker refinansiering i en bank vil du motta en utbetalingsfullmakt sammen med lånepapirene. Dette er et papir som gir banken rett til å nedbetale dine gamle lån og samle alt i ett lån hos denne banken. Du slipper med andre ord å gjøre det praktiske arbeidet rundt innfrielsen av din gamle gjeld selv når du undertegner dette papiret.

Lånekalkulatorer

Våre lånekalkulatorer gjør det enkelt å få oversikt over hva lånet vil koste deg eller dere.

Kalkulator: Billån Kalkulator: Boliglån Kalkulator: Boliglån for par (2 personer) Kalkulator: Forbrukslån Kalkulator: Lån til hytte/fritidsbolig

Andre utvalgte tjenester fra Nettbureau