Lån til å bygge drømmeboligen

Kausjonist: Dette må du vite

En kausjonist er personlig og økonomisk ansvarlig for den delen av lånet hen har stilt garanti for, dersom hovedlåntaker ikke kan betale.

Bilde av Siglinde Lunde

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert: 17.03.2020
Innhold

Når du vurderer å kausjonere

Når du vurderer å ha med kausjonist

Kausjon løsning på strenge krav?

Kravene for å få lån til bolig er relativt strenge (se faktaboks). Det finnes imidlertid en mulighet for å få boliglån uten å oppfylle alle kravene, og uten at bankene gjør unntak. Den innebærer at noen stiller med sikkerhet for banken på dine vegne – altså en kausjonist.

Fakta

Krav for å få boliglån

Total gjeld kan ikke overstige 5 ganger inntekt.

Du kan låne maksimum 85 % av boligens verdi.

15 % av boligens verdi må du selv ha i egenkapital.

Stresstest: Du må tåle en renteøkning på 5 %.

Ønsker du avdragsfrihet på lån, kan det ikke overstige 60 % av boligens verdi.

Greit å vite:

- Total gjeld: Inkluderer billån, studielån og all annen gjeld du/husholdningen har.

- Boligens verdi: Er kjøpesummen inkludert all fellesgjeld.

- Inntekt: Er dere to eller flere som tar lånet, vil alles inntekt regnes med.

- Unntak: Bankene har mulighet til å gjøre unntak fra disse reglene i 10 % av tilfellene de innvilger lån (kun 8 % unntak i Oslo). Unntak skyldes som regel at den som får lånet ikke oppfyller ett av kravene, men har såpass god økonomi ellers at banken anser lånet som trygt.

Vis mer

En kausjonist garanterer økonomisk for deler av, eller hele, lånesummen sammen med den som tar opp lånet (hovedlåntaker). Hvis hovedlåntaker ikke betaler tilbake lånet etter avtale, vil kausjonisten holdes ansvarlig for å betale tilbake det beløpet hen har garantert for.

Kausjonisten kan stille med sikkerhet i form av penger, eiendom eller annet.

Når du vurderer å kausjonere

Er du blant dem som vurderer å hjelpe barnet ditt inn på boligmarkedet, er du ikke alene. I takt med stigende boligpriser har denne praksisen blitt langt mer vanlig.

Det betyr ikke at den er uten risiko for deg som kausjonerer, og du bør tenke gjennom om, og på hvilken måte, du i så fall er komfortabel med å hjelpe på.

Velg den lånetypen som egner seg best for deg og din økonomi. Les mer om forskjellen på serielån og annuitetslån her.

Kausjonistens 4 alternativer

Om du ikke ønsker eller har mulighet til å bidra med egenkapital i form av forskudd på arv, pengegave eller privat lån, har du en del andre muligheter du kan vurdere. Tenk nøye gjennom hvordan det vil påvirke din økonomiske situasjon og livssituasjon.

1. Kausjonist

Stiller du som «vanlig» kausjonist, garanterer du med pant for deler av eller hele lånet uten sikkerhet i fast eiendom. Om du har formue eller andre verdier du stiller som sikkerhet, er dette en mulighet, men du kan også gjøre dette på sikrere måter.

2. Realkausjonist

Som realkausjonist stiller du med sikkerhet i form av pant i fast eiendom, enten i egen bolig, fritidsbolig eller tomt. Her bør du også vurdere å sette en beløpsgrense for hvor mye du ønsker å kausjonere for, slik at du blir løst ut som kausjonist når dette beløpet er nedbetalt. Du kan også velge å stille med garanti for hele lånet.

3. Andre muligheter for å stille med garanti

En mulighet vil være å stille med sikkerhet i form av penger på en sperret konto, en såkalt 'sikkerhet i enkle pengekrav'. Pengene vil være bankens garanti, og de vil ikke kunne brukes av noen før beløpet du har garantert for er betal ned. Når beløpet er innfridd, vil du som kausjonist få pengene dine tilbake.

Et annet alternativ er at du som kausjonist tar opp et privat lån i banken, og på den måten hjelper til med å skaffe til veie nødvendig egenkapital. Da vil du ikke stå juridisk ansvarlig dersom barnet ditt ikke klarer å betjene lånet.

4. Medlåntaker

Velger du å stille som medlåntaker har du et større juridisk ansvar enn som kausjonist. På lik linje med hovedlåntaker er du ansvarlig for at den andre låntakeren kan betjene gjelden. Dersom det ikke er tilfellet, kan du i ytterste konsekvens være nødt til å selge din egen bolig for å gjøre opp med banken. Med andre ord er dette en løsning som kun bør vurderes i de tilfellene som egner seg for dette ansvaret.

Les mer om de juridiske forskjellene mellom kausjonist og medlåntaker her.

Ansvar og rettigheter som kausjonist

Før du signerer låneavtale som kausjonist bør du sette deg inn i pliktene og rettighetene du har som kausjonist:

kausjonist
Dersom du blir stilt til ansvar: Bør du sette deg inn i hvilke rettigheter og plikter som følger med.

1. Kausjonistens ansvar

Dersom du kausjonerer for andres lån, vil du personlig og økonomisk bli holdt ansvarlig for den delen av lånet du har stilt garanti for, dersom låntaker ikke kan betale. I praksis betyr det at dersom den du har kausjonert for ikke betaler ned lånet i henhold til avtalen med banken, kan banken kreve pengene av deg i stedet.

I ytterste konsekvens kan du bli tvunget til å selge eiendeler eller bolig for å gjøre opp med banken. Derfor bør du gjøre en ærlig og nøye vurdering av hvorvidt denne typen avtale egner seg for deg og den du vurderer å kausjonere for.

2. Opplysningsrett

Når du velger å stille som kausjonist har du krav på å få opplysninger om en rekke forhold fra banken. De plikter å opplyse deg om risikoen som er knyttet til det å kausjonere. Dersom banken mener låntaker eller kausjonist bør vurdere å la være å ta lånet eller kausjonere, skal banken fraråde den det gjelder skriftlig om dette. Dersom banken ikke fraråder i en situasjon der de skal gjøre dette, kan låntaker eller kausjonist sitt ansvar i visse tilfeller reduseres.

Videre skal banken opplyse om hvilke lån og kreditter kausjonen gjelder, og for hvilket tidsrom. Informasjonen skal også inkludere hvor mye de kan kreve av den som kausjonist og om du i tillegg skal ha ansvar for renter og fradrag dersom låntaker misligholder lånet. Du skal også få informasjon om det er stilt pant eller annen sikkerhet fra låntaker eller andre, eller om dette må stilles.

Du skal også vite verdien av eventuell annen pant eller sikkerhet som låntaker stiller med, og om dette skal brukes før du må på banen og ta din del av ansvaret som kausjonist. Dersom låntaker har gammel gjeld som ikke er betalt, skal du også ha opplysning om dette, og ta stilling til om din kausjon også skal omfatte den gamle gjelden.

Banken skal også informere deg om lånet krever at dere tegner gjeldsforsikring, og i så fall hvilke vilkår man må oppfylle for å kunne tegne denne. Gjeldsforsikring er ment til å være sikkerhet dersom alvorlig sykdom eller død gjør at det blir problemer med å betjene lånet.

3. Endringer før signering av avtalen

Dersom det oppstår endringer i avtalen før denne signeres, skal du som kausjonist få beskjed om dette. Dersom låntaker f.eks. likevel ikke ønsker å tegne gjeldsforsikring selv om dette i utgangspunktet var avtalen skal du få vite om dette, da det kan påvirke ditt ansvar som kausjonist.

Skulle pant eller sikkerhet som låntaker på forhånd har sagt at han eller hun skal stille med likevel ikke stilles, skal du få beskjed om dette.

4. Når låntaker misligholder lånet

I de tilfellene hvor låntaker i mer enn to måneder uten annen avtale unnlater å betale på lånet, har du som kausjonist rett til å få vite om dette skriftlig. Dersom låntaker avtaler betalingsutsettelse i mer enn tre måneder sammenhengende, skal du ha skriftlig beskjed om dette fra banken. Det samme gjelder om låntaker inngår gjeldsforhandlinger med banken, eller utsettes for konkurs.

5. Endringer etter av avtalen er inngått

Alle endringer som gjøres i avtalen krever i praksis at det skrives en ny avtale som godkjennes og signeres av alle parter.

Banken har ikke rett til å frigi pant eller sikkerhet som ble forutsatt stil da kausjonsavtalen ble inngått med mindre dette ikke vil påvirke ditt ansvar som kausjonist. Skulle banken likevel gjøre dette, vil du ikke lengre være rettslig bundet til avtalen.

6. Når kausjonist blir holdt ansvarlig

Heldigvis er det slik at låntaker i de aller fleste tilfeller fint klarer å betjene gjelden sin selv. Skulle det likevel skje at du som kausjonist blir stående til ansvar skal dette skje på en forsvarlig måte, og banken skal alltid varsle deg skriftlig om det som skjer.

Før banken kan legge krav på deg for det du har stilt kausjon for, må de ha tatt rettslige skritt for tvangsgrunnlag mot låntaker først. Finner banken at det er tvangsgrunnlag for utlegg, kan den rette kravet om utlegg til deg hvis låntaker ikke betaler.

Hvis låntaker har stilt pant, kan krav mot kausjonisten først komme 3 måneder etter at banken har krevd denne panten fra låntaker. Krav mot deg som kausjonist vil også kunne bli aktuelt dersom låntaker har inngått gjeldsforhandlinger med banken, men forhandlingsfristen har utløpt.

Skulle låntakers bolig bli tatt under konkursbehandling eller låntaker på annen måte ender med gjeldsforhandling etter konkursloven, vil banken kunne rette kravene sine mot kausjonisten umiddelbart.

7. Kausjonistens rettigheter mot låntaker

Uansett hvilke krav banken har rettet mot deg som kausjonist, vil du alltid ha rett til å kreve beløpene du har betalt for, tilbake fra den som er hovedlåntaker. Dersom du lurer på mer, eller ønsker en mer presis juridisk beskrivelse av kausjon, ansvar, plikter og rettigheter, kan du lese mer om dette her.

Når du vurderer å ha med kausjonist

Man bør vurdere nøye hvorvidt det er en god idé å benytte en kausjonist i det hele tatt, da sykdom og arbeidsledighet kan føre til betalingsproblemer.

Alle parter bør forsikre seg mot uførhet og død, da dette kan medføre store problemer med å betjene lånet. Husk også at det er lurt å begrense kausjonen til et gitt beløp, slik at når dette er nedbetalt, vil kausjonisten løses ut.

Skal du i gang med ditt første boligkjøp? Les mer om hva du bør tenkte på her.

Ser du at en renteoppgang vil kunne medføre betalingsproblemer for deg, kan det være lurt å vurdere å binde renten. Les mer om fordeler og ulemper ved å velge fastrentelån her.

Alternativer for den som mangler egenkapital

Dersom du oppfyller kravene til inntekt, men ikke har nok egenkapital, kan du vurdere flere muligheter. Kjøper du noe sammen med en venn eller et annet familiemedlem, vil dere være flere til å dele på kravet til egenkapital. Mange foreldre velger å gi barna forskudd på arv, et privat lån eller en pengegave for å hjelpe til med førstegangsboligen.

kausjonist
Ikke glem sparing: Husk at boligsparing er viktig. BSU-konto har svært gode fordeler, og du kan forsette å spare selv om du eier bolig.

En annen mulighet er å søke startlån fra kommunen, et lån som hjelper deg med den siste delen av nødvendig egenkapital. De siste årene har denne praksisen blitt strammet inn vesentlig, og man må oppfylle spesielle krav for å få innvilget startlån. Les mer om startlån på Husbanken sine sider.

Noen vurderer også å ta opp lån uten sikkerhet, eller såkalt forbrukslån, for å dekke kravet til egenkapital. Disse lånene har svært høy rente sammenlignet med et vanlig boliglån, og det frarådes sterkt å gjøre dette. Jo høyere forbrukslånet er, jo mer må du betale i renter per måned, og veien fra boligdrømmen til luksusfellen kan bli meget kort.

Ikke glem boligsparing

Selv om prisene øker raskere enn du klarer å spare, er det likevel viktig å spare. Om du er ung nok, vil dessuten BSU-sparing være den mest gunstige og risikofrie spareinvesteringen du kan gjøre. Husk at om du ikke bruker BSU-kontoen din når du kjøper bolig, kan du fortsette å spare fram til du når aldersgrensen.

Les mer om BSU-sparing her.

Med BSU-sparing kan du spare opp til 25.000 kroner i året. Setter du inn hele beløpet innen ett kalenderår, vil du i det påfølgende året få 5.000 kroner i skattefradrag. I tillegg har BSU-kontoene høyere rente enn andre sparekontoer.